Strona główna Konkursy
Konkursy
Kto to jest Antoni Kalinowski? - roztrzygnięcie konkursu

30 listopada 2011

Teresa Piontek (Anna Samusionek) i Antoni Kalinowski czyli BronekZakończony został nasz kolejny, fanklubowy konkurs. Zadanie brzmiało:
"Jeden z głównych bohaterów Czasu Honoru, w IV serii przedstawił się pewnej osobie jako Antoni Kalinowski.
Kto się przedstawił jako Antoni Kalinowski, komu się tak przestawił, w którym to było odcinku?"

Bronek Woyciechowski przedstawił się jako Antoni Kalinowski Teresie Piontek w 40 odcinku serialu (I czwartej serii).

 
KONKURS - Moja V seria

26 listopada 2011

Czas Honoru - V seriaW niedzielę, 27 listopada, obejrzeliśmy ostatni odcinek IV serii Czasu Honoru. Zapraszamy fanów serialu do wspólnej zabawy!

"Moja V seria" to konkurs, w którym szansę na wygraną mają zarówno uczestnicy, jak i osoby głosujące. Nagrodami w konkursie są książki Wydawnictwa Zwierciadło pt."Czas Honoru", których autorem jest jeden ze scenarzystów serialu - Jarosław Sokół. I właśnie w rolę scenarzysty proponujemy Ci się wcielić.

Opisz losy bohaterów serialu, ich najbliższych oraz nowych, dotychczas nieznanych postaci, w V serii Czasu Honoru.

 
KONKURS - Kto to jest Antoni Kalinowski?

20 listopada 2011

Kolejny konkurs dla uważnych widzów.

Jeden z głównych bohaterów Czasu Honoru, w IV serii przedstawił się pewnej osobie jako Antoni Kalinowski.

Zadanie konkursowe:
- kto się przedstawił jako Antoni Kalinowski,
- komu się tak przestawił,
- w którym to było odcinku?

 

 
Konkurs z Anetą Brzozowską zakończony

1 listopada 2011

Zakończył się konkurs dla uważnych widzów dotyczący udziału w serialu Anety Brzozowskiej - głównej charakteryzatorki Czasu Honoru. Pytaliśmy kogo zagrała pani Aneta, w jakiej scenie lub scenach i w którym to było odcinku. Na konkurs napłynęło 18 odpowiedzi. Wszystkie były prawidłowe :-)
Pani Aneta zagrała pielęgniarkę, z którą flirtował i w końcu "podstępem" ;-) pocałował Michał w sztabie 2-go Korpusu we Włoszech. Było to w 40 odcinku serialu (pierwszym IV serii) .

 
Regulamin konkursu 'Mój koniec V serii'

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Mój koniec V serii" (zwany dalej "Konkursem").

2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest Fanklub serialu Czas Honoru "Cichociemni" posiadający serwis internetowy www.fanklubcichociemni.pl, zwany dalej "Organizatorem".

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo ZWIERCIADŁO Sp. z o.o. ul. Karowa 31a, 00-324 Warszawa, zwane dalej "Fundatorem".

5. Konkurs jest prowadzony w okresie od 25.11.2012 do 31.12.2012 roku poprzez serwis internetowy Organizatora znajdujący się pod adresem www.fanklubcichociemni.pl. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora albo Fundatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane żadnym podmiotom i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zostaną przekazane Fundatorowi w celu przekazania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem. Imiona i nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania zwycięzców mogą zostać ponadto upublicznione, w ramach ogłoszenia wyników Konkursu, przez Organizatora w Internecie w serwisie www.fanklubcichociemni.pl. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej.

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz zgłoszenie swojego udziału w Konkursie zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie możliwe jest na jeden z dwóch sposobów:

sposób A)

poprzez przesłanie na adres konkurs@ fanklubcichociemni.pl pracy pisemnej pt."Mój koniec V serii".
Praca musi spełniać następujące warunki:
a) ukazywać losy bohaterów serialu w sposób inny niż zostało to przedstawione w ostatnim odcinku V serii Czasu Honoru;
b) mieć maksymalną objętość 4 tyś. znaków;
c) być pracą samodzielną i nigdzie wcześniej nie publikowaną.

Zgłoszenie należy przesłać do 19.12.2012 w formie e-maila na adres konkurs@ fanklubcichociemni.pl, wpisując w temacie 'Mój koniec V serii', załączając ponadto:
- swoje imię i nazwisko;
- nazwę użytkownika w serwisie www.fanklubcichociemni.pl;
- oświadczenie "Wyrażam zgodę na publikację nadesłanego na Konkurs tekstu na stronie www.fanklubcichociemni.pl".

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających warunków Regulaminu lub mających jego zdaniem niski poziom, niedostateczną wartość merytoryczną lub zawierających błędy językowe.

sposób B)

poprzez przesłanie swojego głosu w plebiscycie na najlepszą pracę zgłoszoną na Konkurs określony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. A) niniejszego paragrafu. Zgłoszone prace będą zamieszczone od 25.12.2012 w serwisie www.fanklubcichociemni.pl i tam będzie można się z nimi zapoznać.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie od 25.12.2012 do 31.12.2012 na adres glosowanie@ fanklubcichociemni.pl, wpisując w temacie numer pracy, którą uznaje się za najlepszą ze zgłoszonych w konkursie, załączając ponadto w treści swoje imię i nazwisko.

4. Zgłoszenie konkursowe należy wysyłać tak, aby wpłynęło na serwer Organizatora w terminie przeprowadzenia Konkursu, o którym mowa w §1 ust. 5. Zgłoszenia, które wpłyną na serwer Organizatora przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

5. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. W przypadku, gdy uczestnik prześle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, do udziału w Konkursie zostanie dopuszczone to zgłoszenie uczestnika, które pierwsze wpłynęło na serwer Organizatora.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

1. W dniu 02.01.2013 roku Organizator ogłosi wyniki Konkursu poprzez podanie do wiadomości:
a) treści i autorów trzech prac (z zakwalifikowanych na Konkurs zgodnie z § 3 ust. 2 A), które uzyskały największą liczbę głosów (przesłanych na Konkurs zgodnie z § 3 ust. 2 B).
b) personaliów dwóch osób, wyłonionych w drodze losowania spośród wszystkich głosujących, na podstawie przesłanych e-maili (zgodnie z § 3 ust. 2 B).

Osoby wymienione w pkt. 1 a) i 1 b) niniejszego paragrafu otrzymają nagrody główne.

2. Jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.

3. Nagrodami głównymi w Konkursie są książki "Czas Honoru. Przed Burzą" wraz z ich wysyłką do osób nagrodzonych, o łącznej wartości 55 złotych brutto.

4. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o otrzymaniu prawa do nagrody. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekazane w dniu 02.01.2013 roku, pisemnie na stronie internetowej www.fanklubcichociemni.pl. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie przekazane także do dnia 05.01.2012 roku na adres e-mail, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

5. Nagroda opisana szczegółowo w ustępie 3 niniejszego paragrafu zostanie wysłana w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody rzeczowej, jego prawo do nagrody wygasa.

7. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub nieaktualnych danych uniemożliwiających wydanie mu nagrody.

8. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

9. W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Reklamacje

1. Regulamin nie przewiduje możliwości składania reklamacji.

§ 6 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w serwisie www.fanklubcichociemni.pl.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 25.11.2012 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 5

Czas Honoru Czas Honoru

Ankieta

Czy Twoim zdaniem, serial przyczynił się przywrócenia pamięci o cichociemnych oraz żołnierzach wyklętych?
 

Z planu serii "Powstanie"

Wyszukaj na stronie

Ostatnie komentarze